fbpx

วิธีการสั่งซื้อ ปูนคอนกรีต

สั่งซื้อได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

สั่งซื้อคอนกรีต สะดวก เพียง 4 ขั้นตอนดังนี้

1. แจ้งข้อมูลมาที่ช่องทางการสั่งซื้อ
2. ทางทีมงานจะแจ้งสรุปราคาให้ลูกค้าทราบ
3. แจ้งหลักฐานการชำระเงิน
4. หลังจากชำระเงินค่าสินค้า ตามเงื่อนไข ทางทีมงานจะทำการล็อคคิวจัดส่ง

เงื่อนไขในการจัดส่ง

  • เตรียมพื้นที่ เทปูนคอนกรีตให้พร้อมก่อนรถเข้า

  • หน้าหน่วยงานจะต้องใช้คอนกรีตจะต้องหมดโม่ภายใน 120 นาที นับตั้งแต่คอนกรีตออกจากโรงงาน

หน้าหน่วยงาน ต้องเตรียมพื้นที่เพื่อเทปูนคอนกรีตให้พร้อมก่อนรถเข้า และต้องใช้คอนกรีตให้หมดภายใน 120 นาที นับตั้งแต่คอนกรีตออกจากโรงงาน

*ต้องเทปูนคอนกรีต หมดโม่ ภายใน 120 นาที หลังจากผสมเสร็จ*

ความรู้และเทคนิคเรื่อง "คอนกรีต"

All search results