• Description

    เทปน้ำพุ่ง การจัดการน้ำระบบใหม่ อีกแบบหนึ่งที่ผสมผสาน การให้น้ำแบบฝอย และแบบหยดไว้ด้วยกัน เทปน้ำพุ่งจึงสามารถปรับรูปแบบการให้น้ำปละปริมาณน้ำได้ตามความเหมาะสมของชนิดพืชที่ปลูก