• Description

    ปูนกาวซีเมนต์ จระเข้สโตนเมท มีส่วนผสมซีเมนต์ขาวชนิดพิเศษ มีคุณสมบัติป้องกันการเกิดคราบขาวได้ดี จึงเหมาะกับงานติดตั้ง หินธรรมชาติและกระเบื้องทุกชนิดได้ท้ังภายใน และภายนอกอาคาร

  • Specifications
    ประเภทปูนซีเมนต์

    ปูนกาวซีเมนต์