• Description

    ปูนซีเมนต์ธงเขียว ซูเปอร์ เป็นปูนซีเมนต์ผสม ก่อเรียบ ฉาบลื่น เทแน่น ขนาดถุง 40 กก. เน้นเรื่องความประหยัด ความคุ้มค่า และความสะดวกในการใช้งาน

  • Specifications
    ประเภทปูนซีเมนต์

    ปูนเขียว (ก่อ ฉาบ เท)