• Description

    เซี้ยมสำเร็จรูปที่ทำมาจากเหล็ก พลาสติก หรือพีวีซี การทำแนวฉาก เป็นเกณฑ์ เพื่อที่เราจะสามารถฉาบปูนเป็นแนว ให้ เรียบสวย เป็นแนวระนาบที่ถูกต้อง ปัจจุบันมีการทำรางเซี้ยมเทียมร่วมกับการจับระดับและพ่นฉาบด้วยเครื่องพ่น